Proroctví Sibyly královny ze Sáby o XX. Století

Slova Sibyly nás navráti v čase a přesto setrváme v přítomnosti. Jako by poslední týdny táhly k jejich připomenutí. V jednadvacátem století se učíme chápat děje minulé a její slova jsou poselstvím rozpomínání se a pochopení. Čtěme je bez soudu a ega, širokým pohledem, pak teprve k nám promluví.

 

Přijde doba úpadku

Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.

Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.

A pak-li z ženy, nápoj omamný prožívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne.

Tyto děti pak nebudou více potomků míti.

Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou.

Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou.

Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v této době sově se podobati bude.

A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.

Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých uvedli, vyženou a pojmou manželky jiné.

Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.

Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávající své tělo a tak obývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.

Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činily, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.

Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živi se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou.

Jejich lůna mateřská odumřou, přestanou ploditi a zmalomocní.

Jejich těla pomalu uhnívati budou.

Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou.

Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.

Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého  na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny ženy, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.

Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena.

Nebaude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý izrael vymře.

Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

A já pravím tobě:

Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodina, aby i chod země ovládl.

A vidím, jak podmaní si všechna zvířata, aby člověku sloužila, a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a slunce, aby v dobách dešťů a sněhu jasem a teplem obydlí zpříjemňovalo.

A v tom čase se nespokojí člověk ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla. Člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka.

Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla.

Toto člověkem uměle vytvořené zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.

Člověk pak tvorbu svou, již silou svou a rozumem k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno co a tomto světe jest: slunce, déšť, vítr i oblaka.

Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tak někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by nemohl.

Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.

Země Evropa

Zaznamenáno jest: Původ všeho zla, vší bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští jest nutno hledati jenom v zemi Evropě.

Dnes ještě ani Evropany neznáme, ale naši potomci je poznají.  Země Evropa jest zemí studenou a mrazivou a proto také zemí bez lásky. Tam, kde slunce málo přichází, kde mírný vánek od moře nevnikne , tam jest vždy chlad, a to nejenom v těle , ale i v duších.

Proto Evropané budou vždy chladnějšími, ale také dobyvačnějšími.

Dobudou nade všemi národy po mnoho let nadvlády, ale jednou přijde doba, kdy Evropanům nebude patřiti ve skutečnosti ani celá Evropa, neboť i kus této bude Evropanům národem od východu zabrán.

Evropané budou nositeli myšlenek východních, ale nebudou moci nikdy tyto uskutečniti, neboť, byť i tělesně a ve válce dovedli vždy ukázati mnoho houževnatosti, přece duševně nedosáhnou nikdy té výše a té síly, jako národové ze zemí, v nichž slunce prvý svit dává.

Toť zákon vesmíru, že ten, který je slunci a hvězdám nejblíže, vždy více dokáže, nežli ten, k němuž slunce a hvězdy daleko mají.

Nad Evropou svítí hvězdy, které se čas od času mění, a proto také Evropané změní každé století svou tvářnost.

Vládcové Evropy nebudou nikdy moci říci, že jejich rod bude vždy vládnoucím, neboť žádný rod v Evropě nebude vládnouti déle než sedm generací.

Pak zajde.

A tak jako prvá generace každého rodu bude vlídně přijata lidem, tak bude každá generace ze zemí, v nichž vládla, týmž lidem vyhnána.

Proto říkám tak, jak to dnes ve hvězdách psáno vidíme, že všichni vládcové různých zemí Evropy vždy ve vyhnanství a zapomenutí zemřou.

Hle, přirovnej vždy každého vládce ke hvězdě, již záře se chvostu podobá: vpadne do vesmíru, září svou zastíní lesk jiných hvězd a snad po několik hvězdných nocí vesmíru trůní.

Ale cesta jí tam Hospodinem určena nebyla a proto i takto hvězda musí z vesmíru odejíti daleko do neznáma, aby se vrátila po sta, či tisíciletích.

Vracejí se proto vždy samovládcové do každé země, vracejí, zasvítí, zastíní chudý a obecný lid, a přece musí odejít pryč, aby se v téže podobě nikdy zpět nevrátili.

Proto také Evropané s těmito přesuny bude vždy počítati a jejich život budou vždy životem plným úzkosti a strachu před zítřkem.

Avšak jednou, jednou přijde jim doba plné zralosti, kdy oni zítřek stejně vítati budou, jako den, který již zašel a o němž budou moci říci: ano, ten den zde byl a já ho prožil v bázni boží a spravedlnosti tak, jak Hospodin kázal a zítřek rovněž prožiju tak.

Zítřek snad bude pro mne více, neboť dnešek mne naučil mnohému, co zítra plně upotřebím pro sebe, své bližní, pro blaho národa a ke cti a chvále Hospodinově.

Ano, přijde den, kdy Evropané budou takto hovořiti, ale snad i pro ně bude to dosti pozdě.

Pozdě proto, že odkládali vše na den příští, ale dnešek považovali vždy za den přechodný, kdy všechno možno odložiti na zítřek.

A právě ten zítřek přinese Evropě mnoho zlého, mnoho, co nikdy nedostane zpět.

 

Konec Evropy

Jaký bude zítra pro nás den?

Celá Evropa bude žíti ve strachu, co bude zítra?

Co lidé na východě žijící?

Kdy se na nás vrhnou, aby nás úplně vyhladili?

Nikdy předtím ze zemí východních strachu neměli.

Východní země zdály se jim příliš vzdáleny, než aby se jimi blíže zabývali. Avšak v té době, kdy člověk urazí za jeden den pomocí různých přístrojů vzdálenost větší, nežli dříve za celý měsíc bude tato vzdálenosti nepatrná.

Najednou jako z mlhoviny objeví se zemi Evropě ohromná kometa žlutého lesku, která by mohla zemi tuto úplně spáliti.

Nejhorší boj, který Evropa povede, bude boj východu se západem.

Všechny války, které byly před tím, budou jen malým nedopatřením byť se kolikrát celá Evropa rvala mezi sebou.

V Evropě se bili příslušníci jednoho kmene, i když nemluvili jedním jazykem, ale zde bude válka, kdy půjdou proti sobě dva naprosto odlišné kmeny: východní a západní.

Člověk černý nenávidí člověka bílého a říká mu nevěřící?

Člověk žlutý mu neřekne jinak, nežli pes!

Neštěstí ono mohlo by býti zažehnáno, kdyby národové žlutí a černí mezi sebou válku v těch dobách začali!

Tomu však nechci věřit, neboť tyto národy se vždy mezi sebou domluví.

Domluví se hlavně proto, že přílivem bělochů ztratí vliv na vlastní zemi.

Běloch jim bude překážkou!

Proto také, budou-li chtíti své národy zachovati, musí se spojiti!

Co bude Evropa věděti v té době o Východu?

Nic, zhola nic!

Bude snad věděti, že tam na východě jsou lidé, kteří jsou předurčeni k tomu, aby mu sloužili a aby snad jednou přešli pod jeho nadvládu!

Mnohé evropské země budou míti v těch dobách takovou moc a sílu v zemích východní, že ani ve vlastní zemi tolik moci míti nebudou.

Není snadným podrobiti si národy, kteří hloubali do té doby jenom ve vědách záhadných a přehlíželi záludnost Evropanovu.

Avšak přijde i ta doba, že lidé z Východu poznají, že Evropan jim není přítelem, že Evropan není učitelem, ale že přišel k nim se změněnou tváří proto, aby je zotročil!

Lid se bude vzdělávati v písmě i ve zbrani, bude konat vše, aby jednou tuto krutovládu svrhl!

Evropané budou míti v zemích východních svá vojska, budou míti tam svá knížata, budou nutiti lid, aby mluvil jejich jazykem.

Snad se jim vše podaří!

Snad se jim podaří i to, aby lidé východní pro zájmy Evropy jeden druhého vraždili!

Podaří se jim i to,  aby vznešení východňané jejich jazykem mluvili, ale nepodaří se jim nikdy, aby si podrobili srdce malého východního člověka!

Srdce nikdy nepodrobíš zbrani!

K srdci musíš vždy jen srdcem!

Kdo má srdce malého člověka, ten má celý národ!

Boháč a pán každého národa, tedy i národů východních, dá se koupiti za zlato!

Chuďas a člověk malý se za zlato prodati nedá, neboť on má v té zemi kus svého srdce, kus půdy, kterou obdělával a to dvě věci se zlatem zaplatit nedají!

I když snad lesk nabízeného zlata oči oslepuje a stín zbraní slunce zatemňuje, tento malý člověk, půdě a národu věrný, neustoupí.

Nezaprodá se!

Zbytečně, naprosto zbytečně půjdou Evropané do zemí východních, aby si je podmanili!

Zbytečně budou prolévati svou vlastní krev!

Zbytečně budou mařit a plýtvat svými silami!

Lépe, opravdu lépe by učinili, kdyby těchto sil použili k zvelebení a zdokonalení svých vlastí!

Ráj by měli na zemi!

Ráj a věčnou blaženost!

A tak budou míti na zemí stále peklo!

Dobudou-li dne jednoho národa na Východě, tu se jim na druhý den jiný národ opět vzbouří!

Ponesou-li rok, či dva vítěznou korouhev některé podmaněné země, pak mohou býti jisti, že rokem třetím ponesou si z této země tisíce mrtvých!

Ukradnou-li této zemi zlato a různé plodiny v domnění, že se tím obohatili, tu bych jim řekla, že toto všechno zase té zemi jednou, dříve nebo později vrátí.

Nadvláda Evropanů nad východňany bude loupež a vražda!

Pod záminkou vysvobození východních národů z temna, jak Evropané své výpady na Východ nazývati budou, se nesmějí díti tyto věci!

Ano, chceš-li ten či onen národ z temna vysvobodit, chceš-li mu dáti světlo, pak běž k němu s otevřeným srdcem svým a promluv k němu a máš-li příčinu, pouč a snad i pokárej!

Ale pro Hospodina:

Nezabíjej!

Myslíš, že zabíjením dáš někomu víru v Boha?

Myslíš, že zabíjením na Východě docílíš toho, čeho si docílil v Evropě?

Ano, Evropa je docela jiná, nežli Východ!

Na Východě již světlo bylo v té době, kdy v Evropě byla ještě tma!

Východ zůstane věrným čisté pravdě, ale západ, tedy Evropa, si pravdu upraví podle své potřeby.

Což srovnává se s myslí opravdově věřícího, aby tato znetvořená pravda byla násilím vyvážena na Východ?

Budou však říkat, že Východ nepřevzal víru v Mesiáše!

Dobrá!

Ale i když nebudou věřiti v Mesiáše, přece budou míti víru v něco, co bude stejně čistým a posvátným, jako Mesiáš sám!

Řekne snad Mesiáš, aby jeho učení zbraní a násilím šířeno bylo?

To ne!

Ale pokud slov proroků použíti mohu, pak pošle své učedníky do celého světa, aby učilii všechny národy!

Jednou ten den přijde, že i Východ nalezne cestu k Mesiášovi, aniž by k tomu bylo třeba násilí.

Zamyslete se všichni vy, kteří v těch dobách žiti budete a jejich snahou bude dobýti Východu!

Nedobudete ničeho!

Nedobuďte, ale obrátit proti sobě národy dříve pokojné a v Hospodina věřící, kteří dobudou vás!

Dotud bylo dobře s vámi, dokud jste se dívali k Východu, jako k něčemu nejasnému, po čem vám nic nebylo!

Moje nová a bývalá vlast, Etiopie, pakli vámi jednou dobyta bude, stane se vaším pohřebištěm!

Lev z kmene Judova zaškrtí vás, abyste nikdy proti Východu nešli!

Celý  Východ mu půjde na pomoc!

Od moře k moři, od řek k řekám, od hor k horám ponese se válečný zvuk:

Pryč s Evropou!

Pryč s tyrany!

Pryč s těmi, kteří s jménem Mesiáše na rtech vraždí!

Evropa zatřese se ve svých základech!

Tento hrozný nápor nikdy Evropa nebude očekávat!

Dívá se vždy na východ jako na obětního beránka, jehož krví by se stále živiti mohla a nejednou takový nápor. Beránek se promění ve lva!

Co se stane potom?

¨

Žluté nebezpečí

Všichni evropští otrokáři se sejdou dohromady, aby vytvořili válečný plán na poražení Východu.

Nikdy před tím tyranové tak svornými nebyli jako tentokráte!

Půjde o jejich hlavy!

Půjde o jejich mocenské postavení na Východě!

Ztráta toho znamená pro ně ztrátu snad i jejich vlastních zemí!

Poznají najednou, že jejich mocenský a otrokářský svět se zachvěje ve svých základech!

Útokem v tomto případě by ničeho nezískali!

Tenkrát se ukáže zase v pravém světle tvář Evropy!

Téměř dva tisíc let v té době uplyne od narození Mesiáše, téměř dva tisíce let budou moci národové o Jeho učení přemýšleti a přece budou povahově horšími, nežli lidé, kteří čtyři tisíce let před nimi žili!

 

Poslední evropská válka

Podle slov proroků bude sek této nové válce připravovati plných dvacet let od doby, kdy byla v Evropě poslední veliká válka.

Ve svých všeobecných proroctvích řekla jsem, že tato válka bude válkou poslední a opakuji těm, kteří má poselství dřívější nečetli:

Ano, tato válka bude opravdu válkou poslední!

Satanáš v ní dá lidem do ruky to, co jim nikdy předtím nedal.

Jeden národ po druhém bude padati do válečné vřavy.

Jeden národ po druhém bude upadávati!

Tím okamžikem nastává konec lidského dění!

Ano budou lidé i po této válce žíti, ale nebudou více již bádati o tom, co předtím bylo, ale budou všechno počítati do konce této války.

Zde vidíte všichni vy, kteří války a mordy schvalujete, kam lidstvo přivedete!

Nic vám nepomůže, že budete téměř nemluvňata učit se zbraní zacházet, nic vám nepomůže, že budete míti kovové ptáky, kteří budou řízeni vámi ve sklepeních, sami ve vzduchu létati a smrt roznášeti.

Nic vám nepomůže, že dovedete obrátiti vzduch, že na sta mil všechno umře!

Říkáte na obranu své vlasti?

Což ti tam, na druhém břehu, nemají svou vlast?

Amen, amen, pravím vám, cokoliv činíte pro záhubu domnělých nepřátel svých, sami proti sobě činíte!

Vždyť tam, na druhém břehu, jsou také otcové, matky, synové a dcery!

Ti mají také nárok na život!

Zahoďte zbraně!

Nezabíjejte svých vlastních lidí!

Říkáte si ještě o sobě, že jste k obrazu Božímu stvoření?

Proklínám ruce, které zbraním budou žehnati, proklínám ty, kteří je zdokonalí, neboť všichni složí Satanovi!

Ty se ptáš, proč?

Ty se ptáš, proč všechny ty války, proč všechny ty zbraně, proč všechno to utrpení?

Pro zlato!

 

Počátek konce Evropy

V té době přestává býti Evropa zemí mocenskou a silnou!

Všechno co měla, přebytky, které ostatním národům ukradla, vložila do vraždění.

Ctitelé Mesiášovi nebudou o nic lepšími.

Půjdou bezhlavě za těmi, u nich moc a zlato viděli!

Kristus zůstane pro ně nerozřešenou otázkou minulosti.

Celá Evropa bude raněna slepotou!

Celá Evropa bude se podobat nahému praotci Adamovi!

Jen několik jednotlivců zůstane na stráži a budou zmírati hlady , nemohouce práci nalézt, chleba si vydělati!

Ti, kteří budou míti chléb i zlato, než by se sousedem svým rozdělili, počnou řváti na všechny strany:

Vlast je v nebezpečí!

Je nutno poraziti nepřítele!

Pak budeme míti pro vás chléb a zlato!

Ne my, ale nepřítel je tomu vinen, že zmíráte hlady!

Přiznáváme, že máme pokladnice plny zlata a obilnice plné obil, ale to máme připraveno pro vás, až bude vlast napadena.

A lid ubohý, nemyslící, trpící a hladovící, uvěří!

Uvěří těm lotrům golgatským a půjde za nimi!

Ano , nepřítele nám poraziti, svou vlast zachrániti a pak budeme míti chleba!

Och, tenkráte, kdybych já mezi lidem žila, tu šla bych mezi něho a řekla bych: „Ne, lidé, vlast není ohrožena!

Není pravdou, že vás chce nepřítel napadnouti?

Nikdo nechce nikomu nic ukrásti!

Tam na druhé straně jsou lidé právě tak trpící a hladovějící jako vy! Nevěřte, že půjdou proti vám!

Ale váš hlad ohrožuje pokladnice a obilnice vašich pánů a proto vás lživě a opaku přesvědčují!“

Není pánem, kdo chudáka hladem trpěti nechá!

 

Svoboda

Lidé budou volati po nové vlasti, budou žádati více svobody?

Změní však svoboda a nová vlast srdce?

Nikoliv!

Srdce může změniti jen Láska a Pravda!

Láska a Pravda změní člověka!

Lásku a Pravdu nemožno hledati na nebesích.

Nechť hledá člověk ve svém okolí lidi, kteří se Láskou a Pravdou budou říditi?

Kolik jich je?

Sám se Láskou a Pravdou nebude řídit i ten, který bude hledat Pravdu!

A kdo se bude řídit Láskou a Pravdou , bude všem ostatním na posměch!

Lid bude míti v mnohých zemích úplnou svobodu!

Svobodu, ale která mu nedá plně najísti!

Proč národ svobodný nesrovná všechna příkoří, která se lidem malým dějí?

Boháči budou kvíleti nad svým zlatem!

Dělníci budou vytýkati pánům, že jim zadrželi mzdu!

Budou to svobodné země a přece jen boháči budou shromažďovati své podklady, zatímco dělník bude zmírati hlady!

Práce nebude ceněna, jak ceněna by měla býti.

Poháněči a dohlížitelé budou dostávat zlato, zatímco dělník jenom měď!

Proč? Či snad práce rukou, práce, která vlastně tvoří svět, nemá té ceny, jako popohánění?

Má!

Jak by vypadal svět, kdyby všichni chtěli jenom popohánět?

Kdo by zastavil přítok jarních přívalů?

Kdo by zase obilí?

Ten poháněč?

Tito drábové a pohůnci snižují se pod úroveň nejdravějšího zvířete a nebude s nimi jako s lidmi počítáno!

Proč každý chce býti drábem?

Líbí se jim žravost?

Amen, pravím jim:

Pohoršení, která svou žravostí způsobujete, vás pohltí!

Kdo to bude, který postaví Mesiáše před soud, odsoudí a nechá popravit?

Drábi a bohatci!

A pamatujte si, že jsem předpověděla smrt člověka v plamenech za to, že pravdě učil?

Kdo bude příčinou jeho slavné smrti?

Drábi a bohatci!

Ach, Evropo nešťastná, výbojná, hnusná, smilná a stále hřešící!

Budeš příčinou vlastního pádu, neboť svým životem připravuješ si kříž, na němž dokonáš!

Vzpomeň Evropo, na starý Řím, o němž jsem ji mluvila! Dobře vzpomeň! Chudí a utlačení se s Římem zhýčkaným vyrovnají a chudí a utlačovaní zardousí Evropu!

Slov všech proroků se vyplní!

Vyplní se i slova tato!

I pravím vám, že každou bouři předchází vichřice!

Tuto bouři budou předcházeti hladové nepokoje chudáků v celé Evropě. Dnes na severu, zítra na východě, za týden na západě a za měsíc na jihu! Vichřice změní se v bouři!

Bouře nebude nikoho šetřiti!

Shnilá Evropa silně zaskřípe ve svých základech!

A tentokrát se Arabové, Asiati a jižní Afričané spojí v jeden celek.

Egypt převezme velení!

Rudé moře se naplní krví!¨

Na vrcholcích pyramid objeví se první oběšení!

V městě Jeruzalémě zbořen bude chrám!

Celý svět zplane!

Asie zvítězí!

Indové nabudou svobody!

Arábie bude míti zase své království!

Žlutí národové se spojí v jeden národ!

Shnilá Evropa se scvrkne na jednu třetinu!

A co Řím?

Dotud bude v Římě dobře, dokud bude Řím šťasten a bohat, dokud Římané zůstanou ve své zemi.

Jakmile budou mysliti, že země jejich jim nestačí a nastoupí cesty výboje, zahynou podruhé a naposledy!

Mnohý, který v knihách mých čisti bude, se dočká, uvidí, přečká a potom, jsa přesvědčen, uvěří!

Nastane zánik evropské moci!

 

Kritická léta

Rok 1914, 1918, 1938, 1954 jako tragická pro celu zemi Evropu!

Budou v těchto dobách lidé znalí písma, avšak neřeknou lidu pravdu. A těch, kteří pravdu povědí, bude málo a ještě jim lidé věřit nebudou! A kdy budou chtíti lidem říci úplnou pravdu, budou vedeni na popraviště! Jim bude zcela jedno, co bylo včera, jim bude také jedno, co bude zítra. Dnešek bude pro ně směrodatným!

Dnes se míti dobře a zítra nechť potopa.

Zdá se, že tito různí novodobí  proroci budou úmyslně lidu vše falešně předpovídati!

To nebudou proroci, kteří toto všechno dělají z úcty k Hospodinu, ale proto, aby se na světě dobře měli!

To bude jedna z těch dob, kdy nebude rozdílů mezi dobrem a zlem, kdy Ďábel úplně rozevře svou náruč nad celým světem! Pravda bude lží a lež se stane pravdou!

Celý svět nebude o ničem jiném mluvit, jen o příští válce!

Svou mluvou si přímo tuto válku přivolá.

Když Evropa jenom a jenom o válčení a přípravách k válčení mluviti bude, pak se může jen války nadíti.

První válku Evropa přečká!

Několik let bude hojiti ranky, které válkou utrpěla, ale když přestanou rány bolet, tak začne znovu!

Každému malému dítěti bude říkáno, že válka musí býti!

Mezi lidem zavládnou bojovné a válečné písničky!

Zásobárny budou naplněny zbraněmi!

Jeden před druhým bude se báti proti válce něco říci!

Bratr bratru věřiti nebude!

A tak, když uplyne dvacet let od ukončení první války evropské, tak se mohou Evropané dočkati v tom roce války příští.

Nepřijde-li, pak přijde v dalších letech, ve kterých číslo sedm bez zůstatků obsáhnouti můžeš!

Tato válku bude největším úspěchem Satanovým, proto ti, kteří ji vyvolají, prohlásili ji za válku svatou!

Běda těm, kteří ji vyvolají! Zahynou, aniž by se dočkali jejich konce! Bude, jak z mých knih se lidé dovědí, tolik přesunů v celém světě od dnešní doby Šalamounovy až po Mesiáše, od Mesiáše pro kritický rok 2000, že každý kámen na světě bude ještě jednou obrácen!

A přece to nebude nic platno!

Bude muset přijít katastrofa!

 

Katastrofa

Poslední válka bude nejhroznější a napadne Evropu ve dnech, kdy nejméně toho bude čekat!

Žlutí a černí po tisíciletích utrpení stanou se nositeli pravdy, práva a spravedlnosti!

Ti, o nichž se pochybovalo, že jsou schopni odporu, ti, kteří byli dáváni mnohdy bílými lidmi pod úroveň dobytčat, aby účtovali!

V mnohých zemích na dalekém severu bude černý člověk míti menší cenu nežli brav!

Lidé tam žijící nepodají vody umírajícímu člověku černé pleti, ba naopak, vidouce, že k smrti znaven jest, vytáhnou ho na popraviště.

Tak bezohlednými budou bílí lidé vůči černým!

Snad v Boha věřit nebudou, namítáš?

Budou!

Snad více, nežli národové jiní, ale budou mylně předpokládati, že Hospodin jenom učení své a učení Mesiášovo lidem bílým dal!

Může kdo potvrditi, že Mojžíš byl bílý?

Nemůže!
Pravdivá-li báj o Adam a Evě, že jejich domov mezi Eufratem a Tigridem byl, pak i oni byli černými, neboť v zemích těch lidé bílí nikdy nežili!

Pravdivá-li však báj, že kraje kolem Nilu byly prvním domovem člověka, pak ani ten člověk nebyl úplně bílý, ale žlutý.

Nezáleží dnes ani v letech budoucích, je-li člověk plemene bílého nebo žlutého, ale jakým člověk jest!

Má-li člověk barvu černou a je-li přirovnán k bravu, pak zodpovězte sami tuto otázku, kdo je blíže Hospodina?

Kde je právo?

U člověka bílého nebo černého?

Jak pohlížel by bílý člověk, kdyby černý s ním tak zacházel?

Věřil by ještě v Hospodina?

Snad i to bude příčnou, kromě těch, které jsem už řekla, že k této hrozně řeži dojde!

Ptáš se, co nastane, až černá a žlutá rasa ve století tom napadne rasu bílou?

Pak přijde poslední část dějin lidstva.

Neboť potom nebude již pro člověka více doba vzestupu, ale sestupu!

Nemyslím tím mravního!

Ba naopak!

Člověk bude chtít překonat svými divy Hospodina!

Pozná, že je vše marno!

Bude se vzájemně milovat a přijde proto vláda a panství Mesiáše.

Satan bude poražen na věky věkův!

Evropa pozbude svého neúměrného mocenského postavení!

Člověk černý i bílý budou si vzájemně rovni!

Zmizí chamtivost člověka, neboť vše se bude připravovati ke dni poslednímu!
Dvacáté prvé století uvítá člověka nového a svobodného!

 

Zdroj: Proroctví Sibyly královny ze Sáby o XX. Století, PressArt, ISBN-80-900367-0-8, str. 7-19.

Cestou Vážky

Palackého 340

388 01 Blatná
tel. 725 059 676

vyziva.hruskova@centrum.cz
Vytvořeno službou Webnode