Podmínky poskytování služeb

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vztahy vznikající poskytováním služeb v rámci poradenství ve výživě, poradenství v oblasti služeb osobního charakteru, konzultační činnosti a lektorské činnosti, pořádání kurzů (dále jen „Služby“).

II. Vymezení smluvních stran

 1. Majitelem a provozovatelem je Ing. Vladěna Hrušková se sídlem Brigádnická 808, 38801 Blatná. Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku, IČ: 01921657 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která si objedná službu u Poskytovatele osobně, telefonicky, emailem či pomocí webu www.jidelnicekprotebe.cz nebo www.cestouvazky.cz (dále jen „Objednavatel“).
 3. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí služba formou poradenství ve výživě, poradenství osobního charakteru, konzultační služby, pořádání kurzů a lektorské služby. Poskytovatel služby není poskytovatel zdravotnických služeb, nenahrazuje služby zdravotnických subjektů  (lékařů, aj.), tj. Služba“ není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. Poskytovatel je odborníkem v oblasti „Služeb“ a jeho služby jsou pouze doporučení na základě získaného vzdělání a jeho nejvyššího vědomí a svědomí. .

III. Smluvní vztah

 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká objednáním u Poskytovatele služby. Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli objednané služby a Objednatel je povinen uhradit jejich cenu.
 3. Poskytovatel není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:
  • objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,
  • poskytovatel má z informací a chování Objednatele pochybnosti, zda Objednavatel skutečně rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,
  • poskytovatel má pochybnosti, zda má Objednatel skutečný zájem o čerpání služeb.
 4. V případě, že je Objednatel nezletilý, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce Objednatele s poskytováním služeb.
 5. Předplacená částka za „Služby“ je nevratná v případě, že Objednavatel  nevyčerpal objednané služby ve stanoveném časovém období.
 6. Poskytovatel může vypovědět objednávku Objednavateli bez nároku na vrácení peněz v těchto případech:  objednavatel hrubě porušujete zásady slušného chování;
 7. Objednatel si je plně vědom, že „Služby“  NEJSOU zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. „Služba“ není náhražkou lékařské či psychoterapeutické péče. V případě, že zdravotní stav Objednatele vyžaduje zvláštní výživový či pohybový režim, případně jsou mu známé jiné skutečnosti, které souvisí s poskytovanou službou, je Objednavatel povinen bezprostředně informovat Poskytovatele služeb o této skutečnosti a také je povinen konzultovat čerpání těchto „Služeb“  se svým ošetřujícím lékařem. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby psychiatrické nebo práce s psychologem, zavazuje se před zahájením“ informovat Poskytovatele o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Současně se zavazuje informovat svého lékaře, psychoterapeuta o využívání „Služeb“. Účastník se zavazuje informovat Poskytovatele o možných zdravotních komplikacích, které by mohli ovlivnit čerpání Služeb. Účastník objednáním služby prohlašuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění či lékařem stanovený dietné režim.
 8. Účast na „Službě“ je dobrovolná. Objednavatel nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny „Poskytovatele“ jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu „Služby“ vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

IV. Průběh poskytování služeb

 1. Poskytovatel je povinnen poskytovat Odběrateli odborné a pečlivé služby na základě svých schopností.
 2. Odběratel se zavazuje čestně spolupracovat s Poskytovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o svém stravovacím režimu, pohybové aktivitě, spánku, a další informace související s poskytnutými službami. Dále také informace o změnách , které na základě jejich spolupráce vznikají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.
 3. I přesto, že Poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, intuicí, nejvyšším vědomím a svědomím Poskytovatele, není možné Objednavateli garantovat, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Výsledek je ovlivňován  velkým množstvím faktorů, které nejsou a nemohou být pod plnou kontrolou Poskytovatele ( ochota a vůle Objednatele dodržovat rad Poskytovatele, vnější prostředí Objednavatele, zdravotní stav Objednavatele, aj. ). Řádným dodržováním rad Poskytovatele se podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.
 4. Objednatel může kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování „Služeb“ s tím, že objednatel uhradí cenu již poskytnutých služeb a náklady, které poskytovatel vynaložil v souvislosti s realizovanou objednávkou.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet či osobně vyplacena v hotovosti v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 6. Dojde-li k událostem, které nelze v době sjednání objednávky předvídat a které způsobí Poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je zpracovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
 7. Pokud se Objednatel nebude moci dostavit na domluvenou schůzku, je povinen omluvit se poskytovateli telefonicky (či SMS) minimálně 16 hodiny předem.
 8. Pokud Objednatel nepřijde na „Službu“ bez telefonické (či SMS) omluvy Poskytovateli minimálně 2 hodin před sjednaným časem započetí „Služby“, považuje se tato „Služba“ za vyčerpanou a bude Poskytovateli Objednavatelem uhrazena v plné výši dle platného Ceníku.
 9. Při využití individuální konzultace se platí každá započatá půlhodina dle ceníku (viz. Bod V. Cena služeb).

V. Cena služeb

 1. Za poskytování „Služeb“ je Objednatel povinen uhradit cenu stanovenou dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách www.jidelnicekprotebe.cz, www.cestouvazky.cz a také v tištěné formě v místě poskytnutí „Služeb“. Platba je Poskytovateli hrazena v hotovosti, případně převodem na bankovní účet ještě před započetím čerpání služby. Platební údaje pro platbu budou Objednavateli ústně sděleny, případně zaslány na email či SMS, MMS. Platba převodem musí být na účtu Poskytovatele přijata nejméně jeden den před započetím čerpání služeb, nedohodne-li se Poskytovatel s Objednavatel jinak.
 2. V ceně „Služeb“  je zahrnuto řádné plnění „Služeb“, které jsou předmětem objednávky. Pokud dojde ze strany Objednatele k odstoupení od poskytování služeb nebo předčasnému ukončení poskytování služeb v souladu se zákonem nebo těmito obchodními podmínkami, má objednatel nárok na vrácení ceny nevyčerpaných „Služeb“  snížené o stornopoplatek. Stornopoplatek je stanoven ve výši 50 % (padesát procent) z plné ceny nevyčerpaných služeb v souvislosti s objednávkou. O odstoupení od poskytování služby musí být Poskytovatel informován (telefonicky, pomocí SMS) více než 16 hodin před časem poskytnutí služby.
 3. Kromě výše uvedeného, nemá Objednatel nárok na vrácení žádné části ceny „Služeb“, v případě, že zcela nebo částečně nevyčerpal objednané služby.

VI. Reklamace a stížnosti

 1. Objednatel je oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace Poskytovateli v souvislosti s poskytováním „Služeb“  (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu Poskytovatele.
 2. Poskytovatel s objednatelem sepíše reklamační protokol. Objednatel obdrží kopii tohoto reklamačního protokolu.
 3. Reklamace bude poskytovatelem vyřízena do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Objednatelem Poskytovatel písemně nedohodne jinak.
 4. Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud Poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne Objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tomto Objednatele informuje, nejpozději však do 30 dnů od přijetí písemné reklama od Objednavatele.

VII. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost

 1. Objednávkou „Služeb“  uděluje Objednatel Poskytovateli souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů v souvislosti s poskytováním „Služeb“. Za účelem vedení evidence klientů je poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení objednatele, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Za účelem Výživového poradenství a dalších služeb objednaných Objednavatelem je Poskytovatel oprávněn zpracovávat údaje o věku, zdravotním stavu objednatele a jeho fyziologii. Tyto informace Objednatel Poskytovateli poskytne nebo je Poskytovatel vyhodnotí v průběhu poskytnutí služby.
 2. Objednatel bere na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro řádné poskytování „Služeb“.
 3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při poskytování „Služeb“  dozvěděl a tím chránit osobní údaje Objednavatele. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí osobních údajů Objednatele ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv, které vůči Objednateli má, postupem stanoveným zákonem. Poskytovatel je oprávněn sdělit osobní údaje Objednatele právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami.
 4. Jestliže Objednatel zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů Objednatele, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Objednatel: a) požádat poskytovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby poskytovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, odstraní Poskytovatel neprodleně nežádoucí stav. Nevyhoví-li Poskytovatel této žádosti, má Objednatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud objednateli vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u poskytovatele nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.
 5. Poskytnutím emailové adresy uděluje Objednavatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.). Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.
 6. Shromažďované údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.
 7. Objednavatel svou objednávkou zároveň potvrzuje, že byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu; právu požádat Poskytovatele o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů; právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Poskytovatele dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Poskytovatel nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí; právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Poskytovatel nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.Objednavatel objednávkou souhlasí s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 10ti let. Mimoto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.Dále prohlašuje, že byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat, zasláním e-mailu na adresu: vyziva.hruskova@centrum.cz anebo zasláním písemné žádosti na adresu provozovny Ing. Vladěna Hrušková, J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná, aniž by toto mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě jeho vlastního rozhodnutí.
 8. Pro usnadnění orientace a pohybu na webu Poskytovatele jsou ukládány soubory cookies v prohlížeči Objednavatele.
 9. V případě navštívení webu Poskytovatele se zaznamenává standardním způsobem IP adresa, přidělená poskytovatelem www stránky, z které návštěvník stránek navštěvuje webou stránku Poskytovatele, jednotlivé navštívené stránky webu Poskytovatele a datum a délku  návštěvy  návštěvníka.

VIII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli je Objednatel povinen činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu, lze komunikovat i osobně, telefonicky, elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Objednateli. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou formou doporučeného psaní, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.
 2. Oznámení a sdělení se zasílají jako doporučené psaní na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce služeb. Poskytovatel i objednatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem. Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu objednatele s poskytovatelem.
 4. Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na www.jidelnicekprotebe.cz, www.cestouvazky.cz, tištěné v místě poskytování služeb.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

V Blatné dne 1.1.2019